top of page
Search

Invitrace has developed research project with two Cancer Hospitals to analysis and train A.I.

Invitrace has developed research project with Udonthani Cancer Hospital and Lampang Cancer Hospital to analysis and train A.I. for health innovation in Self-Screening Tool. This research aim to collect database such as chief complaints, demographic profile and behavior of Cancer Patient up to 6,000 cases to analysis and recommend for risk group
บริษัทอินไวเทรสได้ทำการวิจัยระบบคัดกรองมะเร็งร่วมกับสองโรงพยาบาลศูนย์มะเร็ง ในการวิเคราะห์และฝึกฝนเอไอ

บริษัทอินไวเทรสได้จัดทำโครงการวิจัยการเก็บข้อมูลของผู้ป่วยในโรงพยาบาลมะเร็งอุบล และโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ซึ่งการเก็บข้อมูลในการวิเคราะห์ครั้งนี้เป็นไปเพื่อการฝึกฝนระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ เอไอ เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองมะเร็ง. การวิจัยครั้งนี้ได้เก็บข้อมูลประวัติผู้ป่วยเบื้องต้น ประวัติพฤติกรรม และการเก็บข้อมูลอาการนำก่อนการถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง. โดยได้ทำการวิจัยและเก็บข้อมูลของคนไข้มากถึง 6000 แฟ้มประวัติ เพื่อใช้ในการประมวลผลในการทำนายกลุ่มเสี่ยง

Cofounder of invitrace

Mr.Sutthipong Phanthanalai, Mr.Apiwat Fuangfoo, Mr.Kittipoom Supamontri.


111 views0 comments

Comments


bottom of page