top of page

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

แอปพลิเคชัน Get health (“ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “แอปพลิเคชัน”) ทำขึ้นระหว่างบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด (“บริษัท”) ฝ่ายหนึ่งกับผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน (ผู้ใช้บริการ”) อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งรวมถึงผู้ใช้บริการที่ได้สมัครเป็นสมาชิกแอปพลิเคชัน การให้บริการและข้อมูลต่าง ๆ ภายในแอปพลิเคชันนี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ อย่างไรก็ดี เมื่อผู้ใช้บริการได้ใช้บริการแอปพลิเคชันนี้ ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชันของบริษัทเป็นอย่างดีแล้ว การใช้บริการถือเป็นการแสดงเจตนาตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชันของบริษัททุกประการเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายอันพึงต้องปฏิบัติตาม

 

 1. คำจำกัดความ

1.1 “ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด ในฐานะเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Get health ซึ่งการให้บริการดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้”) โดยการให้บริการแอปพลิเคชัน Get health ครอบคลุมกลุ่มโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ซึ่งประกอบด้วย บมจ.ประสิทธิ์พัฒนา, รพ.พญาไท 1, รพ.พญาไท 2, รพ.พญาไท 3, รพ.พญาไท ศรีราชา, รพ.พญาไท นวมินทร์, รพ.เปาโล พหลโยธิน, รพ.เปาโล โชคชัย 4, รพ.เปาโล สมุทรปราการ, รพ.เปาโล รังสิต, รพ.เปาโล เกษตร, รพ.เปาโล พระประแดง รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการใดๆ เช่น การเก็บรวบรวม บันทึก จัดระบบ ทำโครงสร้าง เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง กู้คืน ใช้ เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน ผสมเข้าด้วยกัน ลบ ทำลาย กับข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ในปัจจุบันหรือที่จะมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว

1.2 “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง บุคคลที่ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน Get health ในนามของตนเอง ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

1.3 “เงื่อนไขการใช้บริการ” หมายถึง ข้อตกลง ข้อกำหนด ข้อสัญญา หรือชื่ออื่นใดที่มีลักษณะแบบเดียวกัน เพื่อแจ้งให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย

1.4 “ข้อมูล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้ทำการแทนได้ให้ไว้แก่ทางแอปพลิเคชัน

1.5 “รหัสประจำตัว” หมายถึง Login Name หรือ Username, รหัสผ่าน (Password), PIN-One Time Password รวมถึงรหัสอื่นใดหรือวิธีการยืนยันตัวบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้บริการนี้ไม่ว่าจะเรียกด้วยชื่อใดๆ และไม่ว่าจะเป็นรหัสที่กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เป็นผู้กำหนดให้ หรือเป็นรหัสที่ผู้รับบริการกำหนดเองก็ตาม

1.6 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวบุคคลของผู้ใช้บริการ เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขพาสปอร์ต เลข HN หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลประวัติส่วนตัว และข้อมูลอื่นๆ ที่มีชื่อของบุคคล เลขหมาย รหัส หรือสิ่งอื่นใดที่ทำให้รู้ตัวบุคคลนั้นได้ หรือรูปถ่ายที่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูลของผู้ให้บริการ และ/หรือที่ผู้ให้บริการเก็บรวบรวมมาจากผู้ใช้บริการ บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการจัดการของผู้ให้บริการ ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายว่าด้วยการกระทำใดๆ บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ

1.7 “อุปกรณ์” หมายความว่า อุปกรณ์ใดๆ ที่นำมาใช้งานแอปพลิเคชัน Get health เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารชนิดอื่นใดที่ผู้ให้บริการกำหนดสำหรับการใช้งาน Get health

 

 1. การเข้าเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการ (Subscriptions)

เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการแอปพลิเคชัน Get health ได้อย่างครบถ้วน ผู้ใช้บริการสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ตามวิธีที่กำหนดไว้ในแอปพลิเคชัน อย่างไรก็ดี ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสมัครสมาชิกของผู้ใช้บริการบางท่าน และมีสิทธิยกเลิกการเป็นสมาชิกหรือระงับการใช้บริการของผู้ใช้บริการทุกท่านได้ตลอดเวลา เช่น กรณีละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชัน หรือกรณีผู้ใช้บริการซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนบัญชีสมาชิกไปยังบุคคลอื่น เป็นต้น

 

 1. การใช้บริการแอปพลิเคชัน

ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าจะใช้แอปพลิเคชันนี้ตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้นี้เท่านั้น อย่างไรก็ดี ผู้ใช้บริการจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. ล่วงละเมิด ดูหมิ่น สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 2. ส่ง/เขียนข้อความที่หยาบคาย ลามก อนาจาร หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าวให้ร้าย ขู่กรรโชกแก่สมาชิกผู้ใช้บริการอื่นหรือบุคคลที่ 3

 3. ดำเนินการหรืออนุญาตให้บุคคลที่ 3 ดำเนินการแก้ไขดัดแปลง แปล หรือย้อนกระบวนการผลิต ส่วนของแอปพลิเคชัน กรอบของแอปพลิเคชันหรือลอกเลียนแบบส่วนของบริการใดๆ จากแอปพลิเคชัน รวมทั้งละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการรายอื่น

 4. ทำซ้ำ จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ หรือทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน ซึ่งงานอันผิดกฎหมายหรือศีลธรรม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการก่อนล่วงหน้า กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการหรือของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นไม่ว่าโดยวิธีการใด

 5. ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ หรือ กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหา หรือข้อความ งานใดๆ จากแอปพลิเคชันนี้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ให้บริการ และ/หรือตั้งกระทู้หรือทำให้ปรากฏซึ่งข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ให้บริการ สมาชิกผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต และ/หรือบุคคลภายนอก รวมถึงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ ขัดขวาง แทรกแซง รบกวนการทำงานหรือให้บริการของผู้ให้บริการ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก

 6.  กระทำการใดๆ อันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของผู้ให้บริการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการประกาศหรือกำหนดขึ้นภายหลัง หากผู้ให้บริการทราบว่าผู้ใช้บริการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและ/หรืออาจดำเนินการในทางกฎหมายกับผู้ใช้บริการตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควรได้ทันที

 

 1. สิทธิของผู้ให้บริการ

 1. สิทธิต่อธุรกิจที่มีการนำเข้าข้อมูลในระบบ ผู้ใช้บริการยอมรับว่าผู้ให้บริการอาจตรวจสอบเปลี่ยนแปลง และลบรายชื่อธุรกิจใดๆ (รวมถึง ชื่อธุรกิจ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร ระยะทาง คะแนน รูปภาพ) หรือข้อมูลอื่น ๆ บนแอปพลิเคชันได้แต่เพียงผู้เดียว การตัดสินของทางผู้ให้บริการในเรื่องข้อมูลบนแอปพลิเคชันถือเป็นที่สุด

 2. สิทธิในการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจะทำการขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการสร้างบัญชีบนแอปพลิเคชัน เช่น ชื่อ-นามสกุล,ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail),วันเดือนปีเกิด,เพศ,เบอร์มือถือและผู้ใช้บริการอาจนำข้อมูลของผู้ใช้บริการ เช่น บัญชี Facebook เพื่อช่วยในการลงทะเบียนกับแอปพลิเคชันง่ายขึ้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ชื่อของผู้ใช้บริการเพื่อสร้างชื่อบัญชี และใช้สถานที่สมัครของผู้ใช้บริการเพื่อช่วยให้แอปพลิเคชันรู้ถึงจังหวัดที่ผู้ใช้บริการพักอาศัยรวมถึงใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้บริการ เพื่อติดต่อผู้ใช้บริการ ในการนี้ ผู้ใช้บริการตกลงให้ความยินยอมแก่ผู้ให้บริการในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในการใช้บริการแอปพลิเคชันดังกล่าว  

 3. สิทธิในการเปิดเผยข้อมูล ในกรณีจำเป็น ผู้ให้บริการสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบการละเมิดกฎหมายหรือศีลธรรมบนแอปพลิเคชัน และการละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขการบริการของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการอาจเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการต่อบุคคลที่ 3 หากผู้ให้บริการเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อสงสัยว่ามีกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การบังคับใช้เงื่อนไขการบริการของผู้ให้บริการ  การปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิชื่อเสียงและทรัพย์สินของผู้ให้บริการและสมาชิกผู้ใช้บริการอื่น รวมทั้งกรณีอื่นใด ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร

 4. สิทธิในการลบ เปลี่ยนแปลงและแก้ไขเรื่องการเข้าเป็นสมาชิก (Subscription) ผู้ให้บริการสงวนสิทธิในการลบสมาชิกที่ผู้ใช้บริการได้มาไม่ว่าวิธีใดก็ตาม ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร

 5. การจำกัดความรับผิดของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการขอปฏิเสธการรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนำเข้า สร้างสรรค์ เผยแพร่ หรือการกระทำอื่นใดของผู้ใช้บริการทั้งปวง โดยผู้ใช้บริการขอสละสิทธิในการเรียกร้องให้ผู้ให้บริการรับผิดใด ๆ จากความเสียหายดังกล่าว

 6. ผู้ให้บริการไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นของผู้ให้บริการหรือมีที่มาจากแหล่งอื่น รวมถึงข้อมูลที่สร้างและแชร์โดยสมาชิกผู้ใช้แอปพลิเคชัน

 

ข้อจำกัดความรับผิดของผู้ให้บริการดังกล่าวนี้ ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริการ บทความรับส่งข้อมูล หรือการกระทำการใดๆ ของผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการร่วมหรือผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตอื่นๆ ด้วย การลบหรือระงับการเผยแพร่ข้อความตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการตรวจพบว่า ผู้ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ผู้ใช้บริการอาจแจ้งเตือนผู้ให้บริการเพื่อขอให้ระงับหรือลบการแพร่หลายของข้อมูลที่ผิดกฎหมายผ่านช่องทางที่กำหนด เมื่อผู้ให้บริการได้รับข้อร้องเรียนจะดำเนินการดังต่อไปนี้

 

            ดำเนินการลบ ทำลาย หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อไม่ให้แพร่หลายต่อไปโดยเร็ว จัดทำสำเนาข้อร้องเรียนรวมถึงรายละเอียดข้อร้องเรียนของบุคคลที่ร้องเรียนดังกล่าวส่งให้กับผู้ใช้บริการซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ให้บริการ ระงับซึ่งการแพร่หลายข้อมูลดังกล่าวโดยรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามความเหมาะสมและขึ้นอยู่กับสภาพของการให้บริการแต่ละประเภทไป แต่ต้องไม่เกิน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียนดังกล่าว หรือระยะเวลาอื่นที่เหมาะสมเพื่อเยียวยาความเสียหายและระงับการกระทำความผิดให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ เมื่อผู้ให้บริการได้ดำเนินการข้างต้นครบถ้วนแล้ว ผู้ใช้บริการตกลงสละสิทธิข้อต่อสู้ทางกฎหมายทั้งปวงต่อผู้ให้บริการ และให้ผู้ให้บริการหลุดพ้นจากความรับผิดตามกฎหมายทั้งปวง

 

 1. การชดเชยค่าเสียหาย ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ผู้ใช้บริการจะให้ความร่วมมือกับผู้ให้บริการในการดำเนินการต่างๆ เพื่อแก้ไขและยุติปัญหาที่เกิดจากการผิดสัญญา การละเมิด หรือปัญหาข้อกฎหมายอื่นๆ กับผู้ให้บริการอย่างเต็มที่ รวมทั้งตกลงและปกป้องไม่ให้ผู้ให้บริการ กรรมการ ผู้รับบริการของผู้ให้บริการ หรือพนักงานของผู้ให้บริการหรือบริษัทในเครือถูกฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก

           

ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่แอปพลิเคชัน ผู้ให้บริการ กรรมการของผู้ให้บริการ  ผู้รับบริการของผู้ให้บริการ พนักงานของผู้ให้บริการ หรือบริษัทในเครือของผู้ให้บริการ  อันเนื่องมาจากผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ใช้บริการได้ตามค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้บริการได้เสียไปตามจริงไม่ว่าจะเพื่อแก้ไข ซ่อมแซม สร้างขึ้นใหม่ ชดเชยหรือการกระทำการด้วยวิธีอื่นใด เพื่อชดเชยความเสียหายดังกล่าวของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการชดเชยค่าเสียหายให้ครบถ้วนภายในเวลาที่ผู้ให้บริการกำหนด หากผู้ใช้บริการผิดนัดไม่ชดเชยค่าเสียหายในเวลาที่กำหนด ผู้ให้บริการมีสิทธิคิดดอกเบี้ยผิดนัดจากเงินต้น ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม แม้ความเสียหายดังกล่าวได้เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลภายนอก แต่ความเสียหายนั้นไม่อาจเกิดขึ้นได้โดยปราศจากความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน หรือปล่อยปละละเลยของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องรับผิดในค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลภายนอกดังกล่าว รวมทั้งบริษัทร่วม หรือผู้ทำละเมิดต่อผู้ให้บริการอย่างลูกหนี้ร่วมด้วย

 

 1. นโยบายความเป็นส่วนตัว

            การตกลงสมัครเข้าใช้บริการ ซึ่งรวมถึงเนื้อหาและการให้บริการทั้งหมดของแอปพลิเคชัน ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับว่าได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการทุกประการและนโยบายความเป็นส่วนตัว ผู้ให้บริการมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมในการใช้บริการแอปพลิเคชัน Get health นี้ อาจถูกเปิดเผยแก่บุคคลหรือหน่วยงานดังนี้

 1. ผู้ให้บริการคลาวด์ โดยใช้บริการจากบุคคลที่ 3 ไม่ว่าตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ และผู้พัฒนาแอปพลิเคชันและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) ในฐานะผู้ให้บริการลูกค้าของผู้ให้บริการ สามารถเข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลทั่วไป เพื่อการใช้งานภายในแอปพลิเคชัน Get health โดยตรงเท่านั้น แต่ไม่มีข้อมูลสุขภาพอื่น ทั้งนี้ ภายใต้การกำกับและเงื่อนไขการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ให้บริการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด โดยไม่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 2. ศาล พนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบ เรียกข้อมูลเข้าถึงข้อมูล หรือสั่งให้ผู้ให้บริการเปิดเผยข้อมูล

 

ผู้ขอใช้บริการมีสิทธิต่อไปนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

 1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม ตามมาตรา 30

 2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากผู้ให้บริการได้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ให้บริการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ ตามมาตรา 31

 3. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้ ตามมาตรา 32

 4. สิทธิขอให้ผู้ให้บริการดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตามมาตรา 33

 5. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตามมาตรา 34

 6. สิทธิในการร้องขอให้ผู้ให้บริการดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดตามมาตรา 35

 7. สิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ให้บริการรวมทั้งบุคลากร/ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ให้บริการ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

 

6.   ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

โดยปกติระยะเวลาการเก็บข้อมูลสูงสุดจะเท่ากับ 10 ปี เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดให้เก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นระยะเวลานานกว่าที่กำหนดไว้ การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บเป็นระยะเวลาตราบเท่าที่วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ยังคงมีอยู่

 

7.    ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ

 1. ผู้ให้บริการอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ รูปโปรไฟล์ อายุ น้ำหนัก ส่วนสูงและเพศ เป็นต้น และรวมไปถึงเนื้อหาข้อมูลที่ผู้ใช้บริการนำเข้าหรือเผยแพร่ผ่านด้วยตนเอง โดยข้อมูลเหล่านี้ทำให้ผู้ให้บริการสามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการให้บริการในรูปแบบการใช้งานอื่นๆ เพิ่มเติมได้ และในขณะที่ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน Get health สามารถเพิ่มข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ผู้ให้บริการประมวลผลและนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของผู้ใช้บริการมากขึ้น เช่น การนับก้าวเดิน หรือ จำนวนแคลอรี่ที่เผาผลาญในแต่ละวัน การประมวลผลนี้เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับผู้ให้บริการที่จะสามารถเสนอบริการให้กับผู้ใช้บริการได้

 2. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการแจ้งต่อผู้ให้บริการ เพื่อให้ผู้ให้บริการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย สมบูรณ์มากที่สุด อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้บริการไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อผู้ให้บริการ ถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ผู้ให้บริการควบคุมดูแลเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และสมบูรณ์ โดยผู้ใช้บริการสละสิทธิ์ในการโต้แย้งหรือดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ให้บริการต่อความไม่ถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

 3. หากผู้ใช้บริการเชื่อมต่อบริการกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่ 3 (เช่น Google Fit, Apple HealthKit, Huawei Health,

Facebook) Get health จะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากแอปพลิเคชันของบุคคลที่ 3 ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อผู้ใช้บริการ รูปโปรไพล์ อีเมล อายุ เพศและข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการอนุญาตให้การเข้าถึงข้อมูลเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Get health เช่น ก้าวเดิน การเคลื่อนไหว น้ำหนัก ส่วนสูง เป็นต้น ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะนำไปประมวลผลเพื่อการพัฒนาการใช้งานและนำเสนอข้อมูลการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

4.   ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงให้ความยอมรับให้ผู้ให้บริการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์, ข้อความสั้น (SMS), จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือวิธีการอื่นใดที่ผู้ให้บริการกำหนดและผู้ใช้บริการได้ให้ไว้กับทางผู้ให้บริการก่อนหน้านี้หรือในการใช้บริการแอปพลิเคชัน Get health เพื่อประโยชน์ในการใช้งานหรือการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบริการแอปพลิเคชัน Get health รวมทั้งตกลงยอมรับให้ผู้ให้บริการแสดงข้อความแจ้งเตือน สื่อสาร หรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับบริการแอปพลิเคชัน Get health หรือบริการหรือข่าวสารอื่นของผู้ให้บริการภายในแอปพลิเคชัน และโดยการส่ง Notification หรือ Alert หรือข้อความในทำนองเดียวกันผ่านอุปกรณ์การใช้งาน

5. การถ่ายโอนข้อมูลจาก Google APIs:

 • การใช้งานและการถ่ายโอนข้อมูลของแอปพลิเคชัน ที่ได้รับมาจาก Google APIs ไปยังแอปพลิเคชัน นั้นจะเป็นไปตามนโยบาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ Google API Services User Data Policy

 • โปรดทราบว่าแอปพลิเคชันที่เผยแพร่บน Google Play จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ Google Play Developer Distribution Agreement
   

8. ข้อมูลที่ผู้ให้บริการเก็บรวบรวมอัตโนมัติ

ผู้ให้บริการอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติ เช่น การใช้งาน ระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการอยู่ในระบบ หมายเลขอุปกรณ์ (Device ID) หรือหมายเลขประจำเครื่องอื่น ๆ (Unique Identifier) ข้อมูลภาษา ชื่ออุปกรณ์และรุ่น ข้อมูลระบบปฏิบัติการ เป็นต้น

 

     9. ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน Get health

9.1 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่อัพโหลดหรือส่งข้อมูลที่มีไวรัส โทรจัน หรือชุดคำสั่งที่มุ่งประสงค์จะรบกวน แทรกแซง ขัดขวาง หรือทำลายระบบคอมพิวเตอร์ เข้าสู่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถานพยาบาลต่างๆ ของผู้ให้บริการ

9.2 ผู้ใช้บริการจะไม่

(9.2.1)   คัดลอก จำแนกส่วนประกอบทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดหรือ 

                  แต่บางส่วนของแอปพลิเคชัน Get health

(9.2.2)   แทรกแซงหรือขัดขวางการทำงานของซอฟต์แวร์ ระบบ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือเครือข่ายใด ๆ ซึ่งใช้ในบริการ 

หรือฝ่าฝืน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายของการบริการ

(9.2.3)   หลีกเลี่ยงกระบวนการตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของบริการ เครือข่าย หรือระบบอื่นใดที่ เกี่ยวข้อง

(9.2.4)   เข้าถึงและ/หรือใช้บริการโดยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

(9.2.5)   ใช้บริการแอปพลิเคชัน Get health ในลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย

(9.2.6)   ยินยอมให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตจากท่านใช้ ชื่อ รหัสผ่านและกระบวนการใดๆ เพื่อให้บุคคลดังกล่าว  

สามารถเข้าถึงและใช้บริการ

9.3 ผู้ใช้บริการตกลงปกป้องสถานพยาบาลต่างๆ ของผู้ให้บริการ จากการกล่าวหาหรือข้อเรียกร้องใดของบุคคลใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวกับการที่ผู้ใช้บริการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือใช้บริการแอปพลิเคชัน Get health ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น และผู้ใช้บริการตกลงชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ แก่สถานพยาบาลต่างๆ ของผู้ให้บริการ อันเกิดจากการดังกล่าวด้วย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี)

 

   10. การเปลี่ยนแปลง จำกัด ระงับ หรือยกเลิก การเข้าถึงหรือการให้บริการแอปพลิเคชัน Get health

   10.1 ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Get health ตามสภาพที่เป็นอยู่ (AS IS) และมีอยู่ (AS AVAILABLE) ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงและอัพเดทแอปพลิเคชันเป็นครั้งคราว ในเวลาใดๆก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรือเพิ่มประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชันที่ดีขึ้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลง จำกัด ระงับ หรือยกเลิกฟังก์ชั่นหรือบริการบางประเภท

10.2 ผู้ให้บริการ มีสิทธิระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงบริการแอปพลิเคชัน Get health (รวมถึงบัญชีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการทางการแพทย์) นี้ได้ทันทีไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากผู้ให้บริการสงสัยหรือเห็นว่ามีการใช้บริการในลักษณะที่ขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือในลักษณะที่ผิดปกติหรือมีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่าการใช้บริการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใดๆ

10.3 ผู้ให้บริการ อาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในเวลาใดๆ ก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผู้

ให้บริการ จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวผ่านทางแอปพลิเคชันหรือวิธีการอื่นใดที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร การที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการแอปพลิเคชัน Get health ต่อไป ให้ถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงผูกพันตามการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และจะไม่อ้างเหตุว่าไม่ทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวมาเป็นเหตุในการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

10.4 ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอลบบัญชีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน Get health โดยติดต่อที่ Call Center 1772

 

11. ความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการจะรับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่กระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นความเสียหายที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นเท่านั้น แต่ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัยหรือพฤติการณ์พิเศษ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงว่าไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุดังต่อไปนี้

11.1 มีการใช้รหัสประจำตัวผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน Get health ควบคู่กับรหัสลับแทรกเข้าหรือรหัสลับส่วนตัวหรือมีการใช้ Mobile PIN หรือวิธีการอื่นใด ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของผู้ใดก็ตาม

11.2 เหตุสุดวิสัยต่างๆ หรือเหตุการณ์ที่ผู้ให้บริการไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งรวมถึงการที่อุปกรณ์ระบบสื่อสาร หรือการส่งสัญญาณเชื่อมต่อไม่ทำงาน หรือการรบกวนจากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือในกรณีที่ผู้ให้บริการปิดให้บริการนี้ เพื่อปรับปรุงหรือบำรุงรักษาระบบ อันเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการแอปพลิเคชัน Get health

11.3 ความล่าช้า ความผิดพลาด หรือความบกพร่องของระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ของผู้ใช้บริการ หรือของผู้ให้บริการระบบเครือข่ายโทรคมนาคม เว้นแต่ในกรณีที่ความล่าช้า ความผิดพลาด หรือความบกพร่องดังกล่าว เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ให้บริการ

11.4 ความล่าช้าในขั้นตอนการดำเนินการของบริการแอปพลิเคชัน Get health นี้

11.5 การที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

 

12. ทรัพย์สินทางปัญญา

 • ตกลงและยอมรับว่า ผู้ให้บริการมีความเป็นเจ้าของหรือมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาบนแอปพลิเคชัน Get health แต่เพียงผู้เดียว ผลงานหรือข้อมูลทั้งหมดบนแอปพลิเคชันนี้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญากรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่น ๆ ห้ามมิให้ทำซ้ำ โอน เปลี่ยนแปลง แก้ไข เผยแพร่ หรือในรูปแบบอื่น ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการอย่างเด็ดขาด ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างสูงสุด

 

13. ความสมบูรณ์ของข้อกำหนดและเงื่อนไข

ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดในเอกสารนี้ไม่สมบูรณ์ ตกเป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ให้ถือว่าข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ไม่สมบูรณ์ ตกเป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ดังกล่าวนั้น ไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ในเอกสารนี้

 

14. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้เฉพาะศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

LogoWWoText.png

INVITRACE

Spring Tower, 10-11th Floor

Phaya Thai Rd, Khwaeng Thung Phaya Thai, Khet Ratchathewi, Krung Thep Maha Nakhon, Thailand

Follow Us On:

 • LinkedIn

© 2019 by Invitrace

bottom of page