top of page

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ

หากผู้ใช้บริการที่มีอาการเจ็บป่วยรุนแรงเฉียบพลัน อาการสาหัส หรือมีอาการที่ต้องการรักษาพยาบาลแบบเร่งด่วน

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล หรือ เรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน

my-iTeleให้บริการโดยบริษัท อินไวเทรส จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้ใช้แทนคำว่า อินไวเทรส “เรา” “พวกเรา”) ต่อผู้รับบริการ (ซึ่งงต่อไปนี้ใช้แทนคำว่า ผู้รับบริการ “ผู้ใช้บริการ” “ผู้รับคำปรึกษา” “คุณ” “ท่าน”)  โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ iTele virtual hospital platform(ข้อกำหนดและเงื่อนไข) โดยละเอียด การเข้าใช้บริการนี้ ถือว่าท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้

1. บริการ

       1.1 บริการ บริการ iTele virtual hospital platform(บริการ) ที่ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มของเรา (แพลตฟอร์ม) หรือแอปพลิเคชั่นของเรา (แอปพลิเคชั่น) ซึ่งประกอบด้วยบริการดังต่อไปนี้

(ก) บริการตรวจรักษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคทั่วไป หรือการตรวจวินิจฉัยอาการเบื้องต้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (ต่อไปนี้จะใช้คำแทนว่า แพทย์) ด้วยการสื่อสารทางไกลทางระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ผ่านแพลตฟอร์มพรือแอปพลิเคชั่นของเรา

(ข) บริการจัดส่งยาตามคำสั่งของแพทย์ ณ ที่อยู่อาศัยของท่าน

(ง) บริการอื่นๆ ที่โรงพยาบาลจะให้บริการเพิ่มเติมผ่านเว็ปไซต์ หรือแอปพลิเคชัน

       1.2 การออกใบรับรองแพทย์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์แต่เพียงผู้เดียวโดยจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป

 

 

 

2. คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ

        2.1 ท่านจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ และมีความสามารถในการเข้าทำนิติกรรม และปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ภายใต้กฎหมายไทย

        2.2 เราขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้บริการหากท่านอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

3. การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้บริการ

         3.1 ในขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้บริการ ท่านจะต้องให้ข้อมูลต่างๆ แก่เรา รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิ ชื่อ เลขบัตรประชาชน เบอร์ติดต่อ เป็นต้น เมื่อท่านดำเนินการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เราจะดำเนินการสร้างระบบทะเบียนของท่าน 

         3.2 ท่านยืนยันและรับรองว่า ข้อมูลต่างๆ (รวมถึงข้อมูลในการติดต่อ และข้อมูลสุขภาพ) ที่ท่านแจ้งให้แก่เรานั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริง ล่าสุด และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

         3.3 ท่านจะต้องไม่แบ่งปันหรือโอนให้ผู้อื่นใช้รหัสประจำตัวและบัญชีผู้ใช้บริการของท่าน ท่านจะรักษารหัสประจำตัวไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยหรือกระทำการใดๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นทราบรหัสประจำตัวดังกล่าว หากมีบุคคลอื่นล่วงรู้รหัสประจำตัวของท่าน ท่านต้องแจ้งให้เราทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขตามวิธีที่เรากำหนด

 

4. การเตรียมตัวเพื่อให้สามารถรับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เพื่อให้การใช้บริการนี้มีประสิทธิภาพและมีความเป็นส่วนตัวมากที่สุด รวมถึงให้เหมาะสมต่อการใช้บริการของท่าน เราขอแนะนำให้ท่านเตรียมตัวและเตรียมสถานที่ที่ท่านใช้บริการให้ใกล้เคียงกับหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

− สถานที่ต้องมีความมิดชิดและเป็นส่วนตัว ไม่มีเสียงรบกวนต่าง ๆ จากภายนอก และมีแสงหว่างที่เพียงพอต่อการใช้บริการ

− สถานที่ต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตและไม่เป็นที่อับสัญญาณ

 

− จัดตำแหน่งของกล้องที่ท่านใช้บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านที่ใช้สำหรับการรับบริการให้อยู่ในระดับสายตา รวมถึงไมโครโฟนบนอุปกรณ์ต้องสามารถใช้งานได้ดี

5. ลำดับขั้นและกระบวนการรับบริการ.

      

         5.1 เมื่อเริ่มใช้บริการผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์, เจ้าหน้าที่ (พยาบาล) ของเราจะตรวจสอบชื่อ และข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถระบุตัวท่าน ซึ่งรวมถึงการแสดงพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่สามารถยืนยันตัวตนของท่าน พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนเข้ามาเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลก่อนจะทำการบันทึกข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ระบบ รวมถึงจะมีการซักถามประวัติและอาการเบื้องต้นเพื่อทำการส่งท่านไปยังการรับคำปรึกษากับ เจ้าหน้าที่ (แพทย์)

          5.2 ก่อนที่ท่านจะได้รับอนุญาตให้สามารถรับคำปรึกษา เจ้าหน้าที่ (พยาบาล) จะทำการประเมินอาการเบื้องต้นของท่านว่า ไม่อยู่ในขอบเขตของอาการที่รุนแรง และ สามารถรับคำปรึกษาได้ 

          5.3 หลังจากขั้นตอนที่ 5.1 และ 5.2 ท่านจะได้รับปรึกษากับ เจ้าหน้าที่ (แพทย์) ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์และดำเนินจากขั้นตอนต่าง ๆ อาทิ เช่น สอบถามอาการ ประวัติการรักษา หรือ ประวัติการแพ้ยา เป็นต้น 

          5.4 หลังจากขั้นตอนที่ 5.3 ท่านจะเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน และ หลังจากท่านทำการชำระเงินเสร็จสิ้น จะได้รับผลสรุปของการบริการทั้งหมด ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอน วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ กับ เจ้าหน้าที่ (เภสัชกร) เพื่อรับคำอธิบายเกี่ยวกับยาทั้งหมด อาทิ ขั้นตอนการรับยา วิธีการกินยา เป็นต้น 

          5.5 หลังจากขั้นตอนที่ 5.4 ท่านจะเข้าสู่ขั้นตอนการ ทำแบบประเมินความพึงพอใจสำหรับบริการที่ท่านได้รับ โดยข้อมูลในส่วนแบบประเมินความพึ่งพอใจของท่านจะถูกบันทึกเพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการของพวกเราต่อได้ หลังจากท่านทำแบบประเมินความพึงพอใจเสร็จสิ้น จะถือว่าเป็นการสิ้นสุดบริการทั้งหมดทันที.   

          5.6 ท่านรับทราบว่า ในการให้บริการนี้ เราไม่ได้รับรองหรือรับประกันวิธีการหรือกระบวนการรักษาพยาบาลแต่ประการใด

          5.7 ในการใช้บริการนี้

(ก) ท่านจะไม่ใช้บริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อกฎหมาย และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

(ข) ท่านจะต้องเข้าใช้บริการเพื่อการรักษาหรือสอบถามอาการเจ็บป่วยของท่านเอง ท่านจะไม่ใช้บัญชีผู้ใช้บริการของผู้อื่นไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัญชีผู้ใช้บริการหรือไม่ก็ตาม ท่านจะต้องไม่ปลอมตัวเป็นบุคคลอื่น หรือกระทำอื่นใดให้เกิดความเข้าใจผิดว่าท่านเป็นบุคคลอื่นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นใด

5.6 เราไม่รับประกันว่าบริการนี้จะสามารถใช้งาน หรือเหมาะสมต่อการใช้บริการภายนอกประเทศไทย

 

6. การคุ้มครองข้อมูล

           6.1 เราจะปฏิบัติตามทุกขั้นตอนและกระบวนการที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลกำหนดไว้ เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการรักษาพยาบาลของท่าน และป้องกันการเปิดเผยและใช้ข้อมูลของท่าน อย่างไรก็ตาม ท่านรับรู้ว่า การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้นอาจเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นได้ เราจะไม่รับรองในความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านส่งมาให้เราทางเว็ปไซต์หรือแอพลิเคชั่น ผ่านการใช้งานอินเทอร์เน็ต และท่านจะต้องรับความเสี่ยงในการส่งข้อมูลดังกล่าวเอง

            6.2 ในการใช้บริการนี้ ท่านอนุญาตเราในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลการรักษาพยาบาลให้แก่บริษัทประกันของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการเบิกค่าบริการ และให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนความคุ้มครองประกันสุขภาพของท่าน

(ข) เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลการรักษาพยาบาลให้แก่โรงพยาบาลที่อยู่ในเครือสถาบันมะเร็งและโรงพยาบาลของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการแพทย์แก่ท่าน และ

(ค) เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐานให้แก่คู่สัญญาทางธุรกิจที่ได้มีการเข้าทำสัญญารักษาข้อมูลความลับกับเรา และระบุขอบเขตการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น เพื่อการให้บริการท่าน เพื่อการติดต่อทางอีเมล์ การวิเคราะห์ธุรกิจ การทำการตลาด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการโฆษณา การระบุความเป็นมา การเชื่อมต่อ การทำการตลาดผ่านทางโทรศัพท์ การเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ และการกำหนดเป้าหมายลูกค้า) การควบคุมตรวจสอบข้อมูล การเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล

ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้

บริษัท อินไวเทรส จำกัด 

ชั้น 24 อาคารจามจุรีสแควร์ No. 319 Phayathai Road, Pathumwan 319 Phayathai Road, Pathumwanกรุงเทพฯ 10330 ไทย

โทร : 065-6591-5416

Email : Contact@inviterapp.com

bottom of page