ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

 

บริษัท อินไวเทรส จำกัด 

“Well Health” “Well” “เวลล์” ให้บริการโดยบริษัท อินไวเทรส จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้ใช้แทนคำว่า อินไวเทรส “เรา” “พวกเรา”) ต่อผู้รับบริการ (ซึ่งต่อไปนี้ใช้แทนคำว่า ผู้รับบริการ “ผู้ใช้บริการ” “ผู้ใช้บริการ” “คุณ” “คุณ”)  โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ Well cancer self-screening (ข้อกำหนดและเงื่อนไข) โดยละเอียด การเข้าใช้บริการนี้ ถือว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้

 

จุดประสงค์ของ Well 

Well cancer self-screening ถูกสร้างมาเพื่อช่วยเหลือคุณให้สามารถ “รับรู้” “ตรวจสอบ” “ประเมิน” ความเสี่ยงหรือแนวโน้มด้านมะเร็งของคุณพร้อมให้บริการเกี่ยวกับมะเร็งอาทิ บริการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งแบบออนไลน์ , บริการรับ Test kit , ปรึกษาอดีตผู้ป่วยมะเร็งแบบออนไลน์ เป็นต้น


โดย Well ไม่ใช่บริการการวินิจฉัยหรือแทนคำแนะนำของแพทย์  

 

1. บริการ

เครื่องมือที่ทำให้คุณได้สำรวจ สัญญาณเตือนจากร่างกาย  ติดตามอาการ รวมถึงความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง เพื่อทำให้คุณเข้าสู่ระบบการตรวจคัดกรองได้เร็วขึ้น
 

โดยการใช้ระบบ A.I. (ปัญญาประดิษฐ์) ที่ได้รับการพัฒนาจาก NICE Guideline, ประวัติของผู้ป่วยมากกว่า 3000 คน และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

 

2. คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ

2.1 คุณจะต้องมีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ และมีความสามารถในการเข้าทำนิติกรรม และปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ภายใต้กฎหมายไทย

 

3. เงื่อนไขการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้บริการ

            3.1 ในขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้บริการ คุณจะต้องให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่เรา รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  • ชื่อ-นามสกุล 

  • เพศ 

  • วัน เดือน ปีเกิด 

  • อายุ

  • น้ำหนัก 

  • ส่วนสูง

เมื่อคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เราจะดำเนินการสร้างระบบ “ทะเบียน” หรือ “บัญชี” ของคุณ

 

3.2 คุณยืนยันและรับรองว่า ข้อมูลต่าง ๆ (รวมถึงข้อมูลในการติดต่อ และข้อมูลสุขภาพ) ที่คุณแจ้งให้แก่เรานั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริง ล่าสุด และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

3.3 คุณจะต้องไม่แบ่งปันหรือโอนให้ผู้อื่นใช้รหัสประจำตัวและบัญชีผู้ใช้บริการของคุณ คุณจะรักษารหัสประจำตัวไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยหรือกระทำการใด ๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นทราบรหัสประจำตัวดังกล่าว หากมีบุคคลอื่นล่วงรู้รหัสประจำตัวของคุณ คุณต้องแจ้งให้เราทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขตามวิธีที่เรากำหนด

 

4. บริการและเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือ บุคคลที่สาม

เราอาจมีการลิงก์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกหรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งความเสี่ยงใด ๆ จากการที่คุณใช้เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกหรือบริการของบุคคลที่สามจะอยู่ในความรับผิดชอบของคุณเอง เราจะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือประเมินเนื้อหา หรือความถูกต้องของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกบริการของบุคคลที่สาม และจะไม่รับผิดใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกบริการของบุคคลที่สามดังกล่าว

 

5.ข้อสงวนสิทธิ

 

คุณรับทราบและยินยอมอย่างชัดแจ้งว่าการใช้ Well เป็นความรับผิดชอบของคุณเอง ซึ่ง Well และบริการของ บุคคลที่สาม ของ Well จะจัดให้ตามสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนั้น และสภาพที่มีอยู่ในขณะนั้น 

 

  • เราไม่ขอรับประกัน รับรอง หรือยืนยันว่าการใช้งาน Well ของคุณจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง หรือไม่มีข้อผิดพลาด ทั้งนี้

  • เราสามารถปิดการใช้งานหรือจำกัดการเข้าถึง Well ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

  • เรา ไม่ขอรับประกันหรือรับรองว่า Well  หรือบริการของ Well  จะปราศจากการสูญหาย วิบัติ การโจมตี ไวรัส เหตุขัดข้อง การเจาะระบบ หรือการรุกล้ำความปลอดภัยประเภทอื่น ๆ และคุณจะปลดเปลื้องเราจากความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว โดยคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสำรองระบบของคุณ รวมทั้งเนื้อหาใดก็ตามที่ได้มาผ่าน Well 

 

อีกทั้งคุณต้องรับเอาความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้น โดยไม่มีการรับประกันหรือยืนยันไม่ว่าประเภทใด และเรา ขอปฏิเสธการรับประกัน และเงื่อนไขทั้งปวงที่เกี่ยวกับ Well และบริการของ Well  ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือการรับประกันตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยาย และ/หรือเงื่อนไขว่ามีคุณภาพว่าเป็นที่น่าพอใจ ความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง ความถูกต้อง และการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก อนึ่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เรา หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตได้ทำขึ้นเป็นวาจาหรือลายลักษณ์อักษรจะไม่ถือเป็นคำยืนยัน คำรับประกัน คำรับรอง หรือสิ่งอื่นที่คล้ายกันแต่อย่างใด

 

6.ระเบียบทั่วไปว่าด้วยการปกป้องข้อมูล

คุกก้ีท่ีจำเป็นอย่างยิ่ง ควรจะต้องสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา เพื่อว่าเราจะได้สามารถจัดเก็บการตั้งค่าของคุณไว้ได้

 

7.สรุปความเป็นส่วนตัว 

แพลตฟอร์มของเราใช้คุกกี้เพ่ือให้คุณได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ราบร่ืนและเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลคุกก้ีจะถูกจัดเก็บไว้ในบราวเซอร์ของคุณ และทำหน้าท่ีต่าง ๆ เช่น การนำเสนอทางเลือกท่ีออกแบบมาเฉพาะขณะที่คุณเข้าชมแพลตฟอร์มของเรา อีกท้ังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของ แพลตฟอร์มท่ีคุณเห็นว่าน่าสนใจและ เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณมากที่สุด 

 

8. การชำระเงิน

เราอาจใช้ผู้ดำเนินการด้านการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่สามที่ให้บริการใน Well ให้จัดการเกี่ยวกับการชำระเงินสำหรับบริการที่มีมีความจำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่าย

สำหรับบริการแอปภายนอกที่มีค่าธรรมเนียมซึ่งผู้ให้บริการแอปภายนอก เป็นผู้ให้บริการ และเราจะไม่รับผิดชอบ หรือมีความรับผิดเกี่ยวกับการกระทำหรือการงดเว้นกระทำการของผู้ดำเนินการด้านการชำระเงินที่เป็นบุคคลภายนอก

 

9. การคุ้มครองข้อมูล

9.1 เราจะปฏิบัติตามทุกขั้นตอนและกระบวนการที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลกำหนดไว้ เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการรักษาพยาบาลของคุณ และป้องกันการเปิดเผยและใช้ข้อมูลของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณรับรู้ว่า การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้นอาจเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นได้ เราจะไม่รับรองในความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งคุณส่งมาให้เราทางเว็ปไซต์หรือแอพลิเคชั่น ผ่านการใช้งานอินเทอร์เน็ต และคุณจะต้องรับความเสี่ยงในการส่งข้อมูลดังกล่าวเอง

 

            9.2 ในการใช้บริการนี้ คุณอนุญาตเราในการดำเนินการดังต่อไปนี้

 (ก) เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลการรักษาพยาบาลให้แก่โรงพยาบาลที่อยู่ในเครือสถาบันมะเร็งและโรงพยาบาลของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการแพทย์แก่คุณ 

(ข) เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐานให้แก่คู่สัญญาทางธุรกิจที่ได้มีการเข้าทำสัญญารักษาข้อมูลความลับกับเรา และระบุขอบเขตการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น เพื่อการให้บริการคุณ เพื่อการติดต่อทางอีเมล์ การวิเคราะห์ธุรกิจ การทำการตลาด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการโฆษณา การระบุความเป็นมา การเชื่อมต่อ การทำการตลาดผ่านทางโทรศัพท์ การเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ และการกำหนดเป้าหมายลูกค้า) การควบคุมตรวจสอบข้อมูล การเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล

 

ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้

บริษัท อินไวเทรส จำกัด 

55/240 ถ.บางพุดปากเกร็ด นนทบุรี 11120 

โทร : 065-591-5416

Email : contact@invitracehealth.com