top of page

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

 

บริษัท อินไวเทรส จำกัด 

“WellCancer” “Well” “เวลล์” ให้บริการโดยบริษัท อินไวเทรส จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้ใช้แทนคำว่า อินไวเทรส “เรา” “พวกเรา”) ต่อผู้รับบริการ (ซึ่งต่อไปนี้ใช้แทนคำว่า ผู้รับบริการ “ผู้ใช้บริการ” “ผู้ใช้บริการ” “คุณ” “คุณ”)  โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ Well cancer self-screening (ข้อกำหนดและเงื่อนไข) โดยละเอียด การเข้าใช้บริการนี้ ถือว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้

 

จุดประสงค์ของ Well 

Well cancer self-screening ถูกสร้างมาเพื่อช่วยเหลือคุณให้สามารถ “รับรู้” “ตรวจสอบ” “ประเมิน” ความเสี่ยงหรือแนวโน้มด้านมะเร็งของคุณพร้อมให้บริการเกี่ยวกับมะเร็งอาทิ บริการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งแบบออนไลน์ , บริการจากโรงพยาบาล เป็นต้น


โดย Well ไม่ใช่บริการการวินิจฉัยหรือแทนคำแนะนำของแพทย์  

 

1. บริการ

เครื่องมือที่ทำให้คุณได้สำรวจ สัญญาณเตือนจากร่างกาย  ติดตามอาการ รวมถึงความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง เพื่อทำให้คุณเข้าสู่ระบบการตรวจคัดกรองได้เร็วขึ้น
 

2. คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ

2.1 คุณจะต้องมีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ และมีความสามารถในการเข้าทำนิติกรรม และปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ภายใต้กฎหมายไทย

 

3. เงื่อนไขการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้บริการ

            3.1 ในขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้บริการ คุณจะต้องให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่เรา รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  • เพศ 

  • อายุ

  • น้ำหนัก 

  • ส่วนสูง

เมื่อคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เราจะดำเนินการสร้างระบบ “ทะเบียน” หรือ “บัญชี” ของคุณ

 

3.2 คุณยืนยันและรับรองว่า ข้อมูลต่าง ๆ (รวมถึงข้อมูลในการติดต่อ และข้อมูลสุขภาพ) ที่คุณแจ้งให้แก่เรานั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริง ล่าสุด และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

3.3 คุณจะต้องไม่แบ่งปันหรือโอนให้ผู้อื่นใช้รหัสประจำตัวและบัญชีผู้ใช้บริการของคุณ คุณจะรักษารหัสประจำตัวไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยหรือกระทำการใด ๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นทราบรหัสประจำตัวดังกล่าว หากมีบุคคลอื่นล่วงรู้รหัสประจำตัวของคุณ คุณต้องแจ้งให้เราทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขตามวิธีที่เรากำหนด

 

4. บริการและเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือ บุคคลที่สาม

เราอาจมีการลิงก์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกหรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งความเสี่ยงใด ๆ จากการที่คุณใช้เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกหรือบริการของบุคคลที่สามจะอยู่ในความรับผิดชอบของคุณเอง เราจะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือประเมินเนื้อหา หรือความถูกต้องของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกบริการของบุคคลที่สาม และจะไม่รับผิดใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกบริการของบุคคลที่สามดังกล่าว

 

5.ข้อสงวนสิทธิ

 

คุณรับทราบและยินยอมอย่างชัดแจ้งว่าการใช้ Well เป็นความรับผิดชอบของคุณเอง ซึ่ง Well และบริการของ บุคคลที่สาม ของ Well จะจัดให้ตามสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนั้น และสภาพที่มีอยู่ในขณะนั้น 

 

  • เราไม่ขอรับประกัน รับรอง หรือยืนยันว่าการใช้งาน Well ของคุณจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง หรือไม่มีข้อผิดพลาด ทั้งนี้

  • เราสามารถปิดการใช้งานหรือจำกัดการเข้าถึง Well ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

  • เรา ไม่ขอรับประกันหรือรับรองว่า Well  หรือบริการของ Well  จะปราศจากการสูญหาย วิบัติ การโจมตี ไวรัส เหตุขัดข้อง การเจาะระบบ หรือการรุกล้ำความปลอดภัยประเภทอื่น ๆ และคุณจะปลดเปลื้องเราจากความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว โดยคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสำรองระบบของคุณ รวมทั้งเนื้อหาใดก็ตามที่ได้มาผ่าน Well 

 

อีกทั้งคุณต้องรับเอาความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้น โดยไม่มีการรับประกันหรือยืนยันไม่ว่าประเภทใด และเรา ขอปฏิเสธการรับประกัน และเงื่อนไขทั้งปวงที่เกี่ยวกับ Well และบริการของ Well  ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือการรับประกันตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยาย และ/หรือเงื่อนไขว่ามีคุณภาพว่าเป็นที่น่าพอใจ ความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง ความถูกต้อง และการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก อนึ่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เรา หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตได้ทำขึ้นเป็นวาจาหรือลายลักษณ์อักษรจะไม่ถือเป็นคำยืนยัน คำรับประกัน คำรับรอง หรือสิ่งอื่นที่คล้ายกันแต่อย่างใด

 

6.ระเบียบทั่วไปว่าด้วยการปกป้องข้อมูล

คุกก้ีท่ีจำเป็นอย่างยิ่ง ควรจะต้องสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา เพื่อว่าเราจะได้สามารถจัดเก็บการตั้งค่าของคุณไว้ได้

 

7.สรุปความเป็นส่วนตัว 

แพลตฟอร์มของเราใช้คุกกี้เพ่ือให้คุณได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ราบร่ืนและเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลคุกก้ีจะถูกจัดเก็บไว้ในบราวเซอร์ของคุณ และทำหน้าท่ีต่าง ๆ เช่น การนำเสนอทางเลือกท่ีออกแบบมาเฉพาะขณะที่คุณเข้าชมแพลตฟอร์มของเรา อีกท้ังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของ แพลตฟอร์มท่ีคุณเห็นว่าน่าสนใจและ เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณมากที่สุด 

 

8. การชำระเงิน

เราอาจใช้ผู้ดำเนินการด้านการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่สามที่ให้บริการใน Well ให้จัดการเกี่ยวกับการชำระเงินสำหรับบริการที่มีมีความจำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่าย

สำหรับบริการแอปภายนอกที่มีค่าธรรมเนียมซึ่งผู้ให้บริการแอปภายนอก เป็นผู้ให้บริการ และเราจะไม่รับผิดชอบ หรือมีความรับผิดเกี่ยวกับการกระทำหรือการงดเว้นกระทำการของผู้ดำเนินการด้านการชำระเงินที่เป็นบุคคลภายนอก

 

9. การคุ้มครองข้อมูล

9.1 เราจะปฏิบัติตามทุกขั้นตอนและกระบวนการที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลกำหนดไว้ เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการรักษาพยาบาลของคุณ และป้องกันการเปิดเผยและใช้ข้อมูลของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณรับรู้ว่า การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้นอาจเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นได้ เราจะไม่รับรองในความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งคุณส่งมาให้เราทางเว็ปไซต์หรือแอพลิเคชั่น ผ่านการใช้งานอินเทอร์เน็ต และคุณจะต้องรับความเสี่ยงในการส่งข้อมูลดังกล่าวเอง

 

            9.2 ในการใช้บริการนี้ คุณอนุญาตเราในการดำเนินการดังต่อไปนี้

 (ก) เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลการรักษาพยาบาลให้แก่โรงพยาบาลที่อยู่ในเครือสถาบันมะเร็งและโรงพยาบาลของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการแพทย์แก่คุณ 

(ข) เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐานให้แก่คู่สัญญาทางธุรกิจที่ได้มีการเข้าทำสัญญารักษาข้อมูลความลับกับเรา และระบุขอบเขตการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น เพื่อการให้บริการคุณ เพื่อการติดต่อทางอีเมล์ การวิเคราะห์ธุรกิจ การทำการตลาด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการโฆษณา การระบุความเป็นมา การเชื่อมต่อ การทำการตลาดผ่านทางโทรศัพท์ การเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ และการกำหนดเป้าหมายลูกค้า) การควบคุมตรวจสอบข้อมูล การเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล

 

ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้

บริษัท อินไวเทรส จำกัด 

55/240 ถ.บางพุดปากเกร็ด นนทบุรี 11120 

โทร : 065-591-5416

Email : contact@invitracehealth.com

bottom of page