top of page

นโยบายความเป็นส่วนตัว​

 

บริษัท อินไวเทรส จำกัด

my-iTele ให้บริการโดยบริษัท อินไวเทรส จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้ใช้แทนคำว่า อินไวเทรส “เรา” “พวกเรา”) ต่อผู้รับบริการ (ซึ่งงต่อไปนี้ใช้แทนคำว่า ผู้รับบริการ “ผู้ใช้บริการ” “ผู้รับคำปรึกษา” “คุณ” “ท่าน”)  โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ my-iTele(ข้อกำหนดและเงื่อนไข) โดยละเอียด การเข้าใช้บริการนี้ ถือว่าท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้

 

my-iTele ถูกสร้างมาเพื่อให้เป็นส่งเสริมบริการทางการแพทย์ของประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพ

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล

เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลขอผู้ใช้บริการมากที่สุดรวมไปถึงการเก็บข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการ โดยข้อมูลที่คุณได้กรอกผ่านส่วนลงทะเบียน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เพศ ,วัน เดือน ปีเกิด เป็นต้น รวมถึงข้อมูลการสนทนา และ การเข้ารับบริการของคุณ โดยคุณต้องทำการยินยอมแบบสมัครใจในการให้ข้อมูล เน่ืองจากความเป็นส่วนตัวถือเป็นหลักสำคัญสูงสุด เราจึงให้ความมั่นใจในการคุ้มครองและเก็บรักษาไว้เป็นความลับ

 

วัตถุประสงค์ที่นำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้ 

เราให้ความสำคัญสำหรับการให้คุณได้เข้าถึงการรับคำปรึกษาแบบออนไลน์ ได้ดีและง่ายต่อการใช้งานมากที่สุดเราจึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณแสดงให้ทางผู้ให้บริการคุณสามารถเป็นข้อมูลของคุณเพื่อทำการยืนยันตัวตนกับฐานของมูลในระบบของผู้ให้บริการเอง ร่วมถึงลงทะเบียนเวรเบียน เพื่อให้คุณสามารถดำเนินรับบริการได้ท่านั้น รวมถึง การทำการตลาด และการประชาสัมพันธ์บริการของเรา ให้ท่านทราบเท่าน้ัน นอกเหนือจากด้านบริการและประชาชนสัมพัน เราจะนำไปเพื่อปรับปรุงพัฒนาสำหรับบริการให้ดีขึ้นต่อไป 

 

ความปลอดภัยการเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ 

เราจะทำการเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยวิธีการเข้ารหัสของข้อมูลโดยที่จะไม่มีผู้ใดเข้าถึงข้อมูลของคุณได้หากไม่ได้รับการยินยอมจากคุณ

 

โดยคุณสามารถถอนการยินยอม แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ ลบบัญชีของคุณได้ตลอดเวลา 

 

วิธีการท่ีเราใช้และเปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์ของคุณ

 

หนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะแจ้งถึงวิธีการที่ เรา จะใช้และเปิดเผยข้อมูลของคนไข้ โดยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับด้านการให้บริการ การชำระเงิน  รวมถึงการนำและการเปิดเผยทุกประเภท ที่เป็นไปตามกฎระเบียบและกฎหมายที่บังคับใช้ 

 

ด้านการรับบริการ เราอาจใช้ข้อมูลทางการแพทย์ของคุณสำหรับการให้ บริการทางการแพทย์ เราอาจเปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์ของ คุณแก่แพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชำนาญด้านสุขภาพอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการให้การดูแลทางการแพทย์หรือการรักษา นอกจากนี้เรายัง อาจแบ่งปันข้อมูลทางการแพทย์ของคุณกับบุคลากรของทาง เรา หรือผู้ให้บริการที่ไม่ใช่บุคลากรของ เรา หน่วยงาน หรือสถานพยาบาลอ่ืน ๆ เพื่อให้บริการหรือประสานความร่วมมือใน การรักษาทางการแพทย์ เช่น ใบสั่งแพทย์, การตรวจทางห้องปฏิบัติการ, และการตรวจด้วยรังสีเอกซ์ นอกจากน้ีเราอาจเปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์ของคุณแก่ บุคคลภายนอก เรา ที่อาจเก่ียวข้องกับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเน่ือง

 

ด้านการชำระเงิน เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์ของคุณ เพ่ือทำการแจ้งหน้ีและเรียกเก็บค่ารักษาและค่าบริการของคุณ ท่ีคุณได้รับการ บริการจาก เรา จากบริษัทประกันภัย หรือบุคคลท่ีสาม โดยเราอาจแจ้งแผนสุขภาพแก่ท่าน เก่ียวกับการรักษาเพ่ือตัดสินใจว่าแผนของคุณจะ ครอบคลุมการรักษาหรือไม่ 

 

ทางเลือกการรักษา เราอาจแจ้งให้ท่านทราบหรือแนะนำทางเลือกการรักษาท่ีเป็นไปได้ท่ีคุณอาจสนใจ

 

เราจะเปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์ของคุณเมื่อกฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

 

เพื่อการป้องกันอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพหรือความปลอดภัย เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์ของคุณเม่ือจำเป็นเพื่อป้องกันหรือลด อันตรายร้ายแรง และฉุกเฉินต่อสุขภาพและความปลอดภัยของคุณรวมทั้งสุขภาพและความปลอดภัยของสาธารณะหรือบุคคลอื่น การเปิดเผยข้อมูล จะเป็นการเปิดเผยแก่บุคคลที่สามารถช่วยหยุดยั้งหรือลดอันตรายได้ 

เงินทดแทนสำหรับลูกจ้าง เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์ของคุณ แก่กองทุนเงินทดแทนสำหรับลูกจ้าง หรือโครงการต่าง ๆ ที่คล้ายคลึง กันตามท่ีกฎหมายกำหนด ซ่ึงโครงการต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นการมอบสิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้าง ในกรณีการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยอันเก่ียวเนื่องกับการ ทำงาน 

 

การเปิดเผยด้านสาธารณสุข เราอาจเปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์ของคุณ เพ่ือวัตถุประสงค์ด้านการสาธารณสุข ซ่ึงวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดย ทั่วไปซึ่งได้แก่

 

• ป้องกันหรือควบคุมโรค (อาทิ โรคมะเร็ง วัณโรค) การบาดเจ็บหรือพิการ

• รายงานเหตุการณ์สำคัญ ๆ เช่น การเกิดและการเสียชีวิต 

• รายงานการทารุณกรรมหรือทอดทิ้งเด็ก

• รายงานเหตุการณ์ซึ่งเป็นอันตรายหรือการควบคุมดูแลที่เก่ียวกับอาหาร ยา หรือข้อบกพร่องหรือปัญหาด้านผลิตภัณฑ์

• แจ้งบุคคลที่คืน ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่เขากำลังใช้ แจ้งบุคคลที่อาจเคยเป็นโรคหรืออาจเส่ียงต่อการติดเช้ือหรือแพร่กระจายโรค หรือ อาการป่วย

• แจ้งหน่วยงานภาครัฐเม่ือเราเห็นว่าผู้ป่วยเป็นเหยื่อการทารุณกรรม การทอดทิ้ง หรือความรุนแรงในครอบครัว และทำการเปิดเผยนี้ตามที่กฎหมาย กำหนด 

 

กิจกรรมการควบคุมด้านสุขภาพ: เราอาจเปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์แก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานท่ีออกใบอนุญาตหน่วยงานด้านการตรวจ สอบ และหน่วยงานรับรองวิทยาฐานะต่างๆ ตามที่ได้รับอนุญาตหรือตามที่กฎหมายกำหนด 

 

การดำเนินการด้านกฎหมาย: เราอาจเปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์แก่ศาล ทนายความ และเจ้าพนักงานศาล ในระหว่างที่มีการควบคุมตัว และการ ดำเนิน การในชั้นศาลหรือการดำเนินการด้านการปกครอง 

การฟ้องร้องคดีและการดำเนินการด้านกฎหมายอื่น ๆ: สำหรับการฟ้องร้องคดี และการดำเนินการด้านกฎหมายอ่ืน ๆ เราอาจเปิดเผยข้อมูลด้าน การแพทย์ของคุณ ตามคำส่ังของศาลหรือคำสั่งด้านการปกครอง หรือตามหมายศาล คำร้องให้มีการไต่สวน หมายเรียก การเรียกตัว หรือ กระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ 

 

การบังคับใช้กฎหมาย: หากมีการบังคับใช้กฎหมาย และเป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนดให้กระทำการดังกล่าว เราอาจเปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์ • เพื่อระบุหรือกำหนดข้อสงสัย ผู้หลบหนี พยานวัตถุ หรือบุคคลที่หายตัวไป

 

• เก่ียวกับเหย่ืออาชญากรรมท่ีต้องสงสัย ภายใต้สภาวการณ์ที่จำกัด หากว่าเราไม่อาจได้รับการตกลงยินยอมของบุคคลนั้น

• เก่ียวกับการตายท่ีสงสัยว่าเป็นผลมาจากอาชญากรรม

• เก่ียวกับอาชญากรรมซึ่งเป็นการกล่าวหา เรา และ

• ในกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ เพื่อเป็นการรายงานเหตุอาชญากรรม สถานที่เกิดเหตุหรือผู้ถูกทำร้าย หรือเป็นการระบุตัวตน การอธิบายหรือที่อยู่ ของ บุคคลผู้ก่ออาญากรรม 

 

กิจกรรมด้านความมั่นคงและข่าวกรองของชาติ: ตามท่ีกฎหมายได้กำหนดไว้นั้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์ของคุณต่อหน่วยงานราชการ เพื่อการสืบราชการลับ การต่อต้านข่าวกรอง และกิจกรรมด้านความมั่นคงของชาติอื่น ๆ 

 

นักโทษ: หากคุณเป็นนักโทษของทัณฑสถานหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้า หน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมาย เราอาจเปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์ของ คุณ ต่อทัณฑสถานตามที่กฎหมายกำหนด

 

ข้อชี้แจงสำหรับการแชร์ข้อมูลส่วนตัว 

แพลตฟอร์มถือเป็นพื้นที่สาธารณะ โดยข้อมูลใดก็ตามที่คุณแชร์นั้นผู้อื่นจะสามารถเห็นได้และอาจถูกบุคคลท่ีสามเก็บบันทึกไว้ เรา ไม่สามารถ เฝ้าระวัง ติดตาม สกัดก้ัน หรือลบทิ้งเน้ือหาของคุณจากบุคคลที่สามเหล่านั้น ได้โปรดพึงระวังก่อนโพสต์ข้อมูลส่วนตัวสิ่งต้องห้าม 

 

เพ่ือรักษาและคงไว้ซ่ึงความสุภาพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน การแสดงความคิดเห็น โพสต์ หรือเนื้อหาดังต่อไปน้ีไม่ได้รับอนุญาต: 

  • เน้ือหาท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบและกฎหมายท่ีบังคับใช้ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า 

  • เน้ือหาท่ีผิดกฎหมาย เป็นภัยคุกคาม ก่อให้เกิดความไม่พอใจ ลบหลู่ หมิ่นประมาท รังควาน ก่อให้เกิดความอับอาย ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน ทำให้เสีย ช่ือเสียง ให้ร้าย ลามก หรือเป็นการรุกรานสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลอ่ืน เป็นเนื้อหาท่ีส่อเจตนาร้าย เหยียดเช้ือชาติ สัญชาติของบุคคลอื่น โดย ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของ เรา 

  • เน้ือหาท่ีคุณไม่มีสิทธิให้มีไว้ตามกฎหมายหรือภายใต้ความสัมพันธ์เชิงสัญญา หรือความไว้ใจ 

  • เน้ือหาท่ีมีไวรัส เวิร์ม รหัสปิดการใช้งาน หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ไฟล์ หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพ่ือขัดขวาง ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของ ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิ วเตอร์หรืออุปกรณ์การส่ือสารทางไกลอ่ืน

  • โฆษณา, ส่ือส่งเสริมการขาย, อีเมลขยะ, สแปม, จดหมายลูกโซ่ แชร์ลูกโซ่ ท่ีไม่ได้มีการร้องขอหรือไม่ได้รับอนุญาต หรือการจูงใจเช้ือเชิญรูปแบบอ่ืน ใด 

  • เน้ือหาท่ีเป็นข้อมูลด้านสุขภาพส่วนตัว ได้แก่ รูปภาพของผู้ป่วย 

  • นอกจากน้ี ห้ามใช้แพลตฟอร์มในการให้คำแนะนำทางการแพทย์ หรือแสดงความคิดเห็นทางการแพทย์โดยผู้ท่ีไม่ใช่แพทย์ของ เรา หรือใช้ แพลตฟอร์ม อ้างอิงถึงแพทย์ท่ีไม่ใช่แพทย์ของ เรา 

 

ห้ามปลอมตัวเป็นบุคคลอื่น หรือกล่าวเท็จหรือบิดเบือนความสัมพันธ์กับบุคคล หรือหน่วยงานใด 

เราขอสงวนสิทธิในการเฝ้าระวังติดตาม ห้าม จำกัด สกัดกั้น ระงับ หรือยกเลิก การเข้าถึงแพลตฟอร์มหรือส่ือสังคมใด ๆ ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบหรือด้วยเหตุผลอันใดก็ตามแล้วแต่ดุลพินิจ ทั้งน้ี เรา อาจเอาออก ลบ ขัดขวาง กล่ันกรอง หรือจำกัดด้วยวิธีการอื่นใดก็ตามตามท่ีเห็น สมควร 

 

คำปฏิเสธความรับผิดชอบ 

เราพยายามอย่างเต็มสำหรับการให้บริการและหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับการใช้งาน อย่างไรก็ดี ข้อมูล ใด ๆ ที่มีอยู่หรือปรากฏบนแพลตฟอร์ม มีไว้เพื่อหรือเจตนาให้ผู้บริโภคทั่วไปได้ใช้ประโยชน์เพ่ือความเข้าใจและการศึกษา โดย การเข้าถึงแพลตฟอร์มเป็นไปโดยสมัครใจโดยความเส่ียง ตกเป็นของคุณเองเท่านั้น แม้ว่า เรา มีความพยายามอย่างเหมาะสมในการเฝ้าระวัง ติดตามและลดความรุนแรงของเนื้อหา ท่ีมีการโพสต์ลงนั้น ก็ไม่ได้ลดความรุนแรงในความคิดเห็นได้ทั้งหมด และไม่สามารถตอบสนองต่อคำร้องขอ ทางออนไลน์ได้ทันท่วงทีได้เสมอไป 

 

การแสดงความคิดเห็นและทัศนคติของบุคคลจากการโพสต์ลงแพลตฟอร์มต่าง ๆ ไม่จำเป็นว่าจะเป็นการแสดงความเห็นของ เรา เจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง หรือพนักงานของ เรา 

เรา ไม่รับประกันว่าจะสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่สะดุดหรือมีแต่ความปลอดภัย เพราะการทำงานของแพลตฟอร์มเหล่าน้ี อาจถูกแทรกแซงด้วยปัจจัยหลายประการที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ เรา ซ่ึง เรา ไม่ขอรับรองว่าไฟล์ต่าง ๆ ท่ีมีให้ดาวน์โหลดจากแพลตฟอร์ม เหล่านี้จะไม่มีไวรัส เวิร์ม ม้า โทรจัน หรือรหัสอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติทำให้อุปกรณ์ของคุณติดไวรัสหรือถูกทำลายได้ 

เรา ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนหรือระงับการใช้งานแพลตฟอร์มเมื่อใดก็ได้โดย แจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบก็ได้ 

 

การเช่ือมโยงของบุคคลท่ีสาม 

เรารับผิดชอบต่อเนื้อหาของแพลตฟอร์มที่มีการเชื่อมโยงของบุคคลที่สามซึ่งการเชื่อมโยงดังกล่าวไม่มีการรับรองแพลตฟอร์มเหล่านั้นจากทางเรา

 

การชดเชยค่าเสียหาย 

คุณจะต้องป้องกัน ชดเชย และคุ้มครองไม่ให้เกิดอันตรายแก่ เรา รวมถึงเจ้าหน้าท่ี กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้สืบทอด และผู้รับมอบอำนาจ จากการสูญเสีย การร้องเรียน ความเสียหาย การชำระหนี้ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (ได้แก่ ค่าทนาย) ที่เกิดข้ึนหรือเก่ียวเนื่องกับการกระทำการใด ๆ ท่ีทำข้ึนบนแพลตฟอร์ม 

 

การเปล่ียนแปลง 

นโยบายน้ีอาจมีการปรับแก้เมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ และเม่ือผู้ ใช้งานเข้าใช้แพลตฟอร์มแต่ละครั้ง นโยบายใหม่จะใช้บังคับ และมี ผลบังคับใช้เมื่อมีการประกาศใช้ โดยการโพสต์เน้ือหาใด ๆ หลังจากการประกาศใช้ เง่ือนไขใหม่นั้น คุณตกลงและยอมรับการปรับแก้ใด ๆ ในนโยบาย ฉบับนี้ 

 

กฎหมายที่ใช้ควบคุมและเขตอำนาจศาล 

นโยบายน้ีควบคุมและตีความตามกฎหมายประเทศไทย การร้องเรียนที่เกิดขึ้น จากหรือเกี่ยวเนื่องกับนโยบายนี้จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลไทยแต่ เพียงผู้เดียว 

 

ความมั่นคงปลอดภัย 

แพลตฟอร์มนี้มีการระวังเพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า เมื่อคุณให้ข้อมูลอันเป็นความลับผ่านแพลตฟอร์มนี้แล้ว ข้อมูลของคุณจะได้รับการเก็บรักษาไว้ ในสภาพท่ีปลอดภัย ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ อย่างไรก็ตาม ข้อความต่าง ๆ ที่คุณส่งถึงเราทางอีเมลอาจไม่ปลอดภัย หากคุณเลือกส่งข้อมูล อันเป็นความลับให้เราทาง อีเมล ถือว่าคุณยอมรับความเสี่ยงที่บุคคลที่สามอาจดักจับหรือใช้ข้อมูลดังกล่าว

 

 

การเชื่อมโยง 

แพลตฟอร์มน้ีประกอบด้วยล้ิงค์ไปยังแพลตฟอร์มอื่น ๆ โปรดพึงระลึกว่าเราไม่รับผิดชอบต่อการกระทำอันเป็นการส่วนตัวของแพลตฟอร์มที่มีการเชื่อมต่อใด ๆ เราสนับสนุนให้ผู้ใช้ที่ออกจากแพลตฟอร์มของเราได้อ่านคำแถลงความเป็นส่วนตัวของแต่ละแพลตฟอร์ม ซึ่งผู้ใช้เลือกกด link เพ่ือเข้าชม การเช่ือมโยงไปยังแพลตฟอร์มภายนอกมีไว้เพื่อความสะดวกของคุณ ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และโฆษณาที่อยู่บนแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อไปนั้นไม่ได้รับการอนุมัติ หรือรับรองจากเรา ซ่ึงเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือโฆษณาดังกล่าว 

 

ไม่มีการรับประกันหรือการรับรอง 

เราไม่ขอรับประกัน ท้ังโดยชัดแจ้งหรือบอกเป็นนัย ได้แก่ การรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความทันต่อเวลา ของข้อมูลหรือการแสดง ความเห็นท่ีมีอยู่ หรือผ่านแพลตฟอร์มนี้ และคุณไม่ควรคิดเอาเองว่าข้อมูลที่มีนั้นถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบันมากท่ีสุด ซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบต่อ คุณหรือบุคคลอ่ืนใดไม่ว่าด้วยวิธีการใดสำหรับการสูญเสีย การร้องเรียน หรือความเสียหาย ประกอบด้วยแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียท่ีเกิดข้ึนตาม มา การหยุดพักกิจการ การสูญเสียข้อมูลหรือโปรแกรมหรือข้อมูลอื่นใดในระบบ ซึ่งมีสาเหตุจากการให้หรือใช้ข้อมูลที่หรือผ่าน แพลตฟอร์มนี้ 

 

ลิขสิทธิ์ 

ลิขสิทธิ์ 2019 โดย เรา สงวนลิขสิทธิ์ ข้อความ ภาพถ่าย รูปภาพ ไฟล์เสียง ไฟล์ ภาพเคลื่อนไหว และการจัดเรียงบน เรา และแพลตฟอร์มอ่ืน ๆ ของ เรา อยู่ภายใต้การคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามทำการคัดลอกไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อนำไปใช้ทางการค้าหรือ จำหน่าย และห้ามทำการ ดัดแปลง เปิดเผยหรือทำการโพสต์ซ้ำไปยังแพลตฟอร์มอื่น การเปิดเผยหรือการกระทำโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าเป็นการละเมิด สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของเรา 

 

ระเบียบทั่วไปว่าด้วยการปกป้องข้อมูล

คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง ควรจะต้องสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา เพื่อว่าเราจะได้สามารถจัดเก็บการตั้งค่าของคุณไว้ได้ 

 

สรุปความเป็นส่วนตัว 

แพลตฟอร์มของเราใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลคุกกี้จะถูกจัดเก็บไว้ในบราวเซอร์ของคุณ และทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น การนำเสนอทางเลือกที่ออกแบบมาเฉพาะขณะที่คุณเข้าชมแพลตฟอร์มของเรา อีกท้ังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของ แพลตฟอร์มที่คุณเห็นว่าน่าสนใจและ เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณมากที่สุด ทั้งนี้คุณสามารถปรับการตั้งค่าคุกกี้ของคุณได้โดยคลิกท่ีปุ่มด้านซ้ายมือ 

 

ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้

บริษัท อินไวเทรส จำกัด 

ชั้น 24 อาคารจามจุรีสแควร์ No. 319 Phayathai Road, Pathumwan 319 Phayathai Road, Pathumwanกรุงเทพฯ 10330 ไทย

โทร : 065-6591-5416

Email : Contact@inviterapp.com

bottom of page